Juhtimis- ja ehituskvaliteedist

Normandia eesmärgiks on olla oma kliendile kaasaegne ja usaldusväärne kvaliteetset ehitusteenust pakkuv ehituspartner. Firma juhtkonna moodustavad haritud ja kogenud spetsialistid. Ehitusplatsidel juhtimise ja koordineerimisega tegelev Rebane omab kutsetunnistusel põhinevat kvalifikatsiooni (nr 130215) ning kõrgharidust. Ettevõtte üldise hea käekäigu eest hoolt kandev Härma omab magistrikraadi ökonoomika ja ettevõtluse ning diplomit majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal.

Normandia tegutseb vastavalt järgnevatest põhimõtetest:
 • pakume läbipaistvat, õigusaktidele, nõuetele ja tavadele vastavat ehitusteenust;
 • kasutame ainult pädevaid ehitustöölisi ja alltöövõtjaid;
 • paneme olulise rõhuasetuse projekti planeerimisele hõlbustamaks seeläbi tööde organiseeritust ja kontrolli;
 • kasutame sertifitseeritud ehitustooteid ja nende kaasaegseid paigaldustehnoloogiaid;
 • vähendame ehitustööde käigus tekkivaid varalisi riske läbi ehitus- ja paigaldustööde kindlustuskaitse koguriskikindlustuse põhimõttel (CAR);
 • tööde käigus on kliendil alustamata, pooleliolevatest, lõpetatud, muudatus- ja lisatöödest ning neile tehtavatest kulutustest alati põhjalik ülevaade;
 • dokumenteerime ehitamise tehnilised dokumendid ning tööde tegeliku tegemise ja kulgemise;
 • meie poolt ja korraldusel tehtud töödele, ehitisse püsivalt paigaldatud toodetele ja seadmetele laieneb garantii;
 • kaasame vajadusel sõltumatu kvaliteedispetsialisti kontrollima ehitustööde tegemist ja kulgemist;
 • pöörame tähelepanu töötervishoiule ja –ohutusele;
 • täiustame pidevalt oma töökorraldust ja efektiivistame tööprotsesse;
 • arendame järjepidevalt oma inimeste erialast kompetentsi;
 • kogume ja analüüsime töötajatelt, klientidelt ja koostööpartneritelt saadud tagasisidet teenuse järjepidevaks täiustamiseks.

Eelöeldu saavutame läbi põhjaliku analüüsi, mille aluseks on töötajatelt, klientidelt ja koostööpartneritelt kogutav tagasiside. Kogutud tagasiside tulemuste töötlemise ning selle mõistmise läbi suudame pakkuda klientidele ootuspäraselt kvaliteetset ja usaldusväärset ehitusteenust.